Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Soutěžní podmínky - Hodnocení


Systém bodování pro ročník 2017/2018

Teoretická část

OBOR TUHLÁŘ - První částí soutěže je teoretický test, který se skládá ze 42 otázek.

OBOR ZEDNÍK - První částí soutěže je teoretický test, který se skládá ze 35 otázek.

Okruhy zahrnují znalosti z daného oboru, který vychází ze školních osnov a znalosti z historie, technologie a sortimentu partnerských firem. Doporučujeme studentům si důkladně projít webové stránky partnerů! 

Výsledky teoretické části se v průběhu soutěže nezveřejňují!

Jak odpovídat. Ke každé otázce jsou připraveny tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Soutěžící své odpovědi zakroužkují. V případě, že budou chtít odpověď změnit, křížkem jí přeškrtnou a zakroužkují novou variantu odpovědi. Budou-li u otázky zakroužkovány dvě odpovědi jako správné, pak je odpověď na otázku neplatná a hodnocena bez bodu.

Hodnocení. Za každou správnou odpověď soutěžící získá jeden bod.


Praktická část

OBOR TRUHLÁŘ

V praktické části soutěžící vyrábí solitérní kus nábytku, dle zadání předsedy poroty Libora Malého. Porotce hodnotí během soutěže spojení čepu a dlabu a po ukončení soutěžní části odevzdané práce.

Čas na praktickou část
Zadání je vypracováno jako dvoudenní. Výrobek je hodnocen v takovém stavu, v jakém byl odevzdán po vypršení určeného času.

Výrobek v místě pracoviště
Výrobek po celou dobu konání soutěže nesmí opustit plochu SUSO, tedy od zahájení do vyhlášení. Pokud se tak stane, soutěžní dvojice, která poruší toto pravidlo, bude její praktická část hodnocena nulovým bodovým přídělem.

Hodnocení
Hlavní porotce hodnotí následující parametry: celková výška, výška roštu, výška nohou, půdorys plátu, horní mezery, osazení dolní luby, křížení plátů, osazení spodního límce, broušení, celkový dojem.

Při kolíkování je doporučeno používat dlabačku společnosti Houfek!

Jak hodnotit naměřené hodnoty
Rozměry jsou dány kótou na výkrese.
Stupnice hodnocení je od 0 do 10 bodů za každý měřený prvek.
plus/mínus_0 mm hodnotíme 10 body
plus/mínus_1 mm hodnotíme 9 bodů
plus/mínus_2 mm hodnotíme 8 bodů
plus/mínus_3 mm hodnotíme 7 bodů atd.

Broušení, celkový dojem, celkové hodnocení je založeno na subjektivním hodnocení. Stupnice hodnocení je od 0 do 10 bodů.

Jak hodnotit naměřené hodnoty u čepu
Rozměry čepu jsou dány kótou na výkrese. Stupnice hodnocení je od 0 do 10 bodů za každý měřený prvek. Pokud je odchylka:
+/- 0 mm hodnotíme 10 bodů
plus/mínus_1 mm hodnotíme 9 bodů
plus/mínus_2 mm hodnotíme 8 bodů
plus/mínus_3 mm hodnotíme 7 bodů atd.

 

Kontrola vnitřních technologických prvků
První praktickou hodnocenou částí je kontrola skryté technologie spojení čepů - Kvalita dlabu - Kvalita čepu - Těsnost spojení

Dvojice ohlásí dokončené čepové spojení ke kontrole porotcům. Porotci ohodnotí čepové spojení a hodnocení zapíší do tabulky k praktické části. V případě, že soutěžící nebudou mít čepové spojení ohodnocené, za zpracování čepového spojení obdrží nula bodů.

Výměna materiálu
Výměna materiálu bude povolena ihned po zahájení soutěže a nejpozději 45 minut po zahájení. Každá další výměna bude penalizována následujícím způsobem:
1 díl vyměněného materiálu = mínus 5 bodů z praktické části
2 díly vyměněného materiálu = mínus 11 bodů z praktické části
3 díly vyměněného materiálu = mínus 18 bodů z praktické části
4 díly vyměněného materiálu = mínus 25 bodů z praktické části

Zákaz estetického upravování
Je zakázáno jakkoliv upravovat materiál technologií tmelení. Za každé zjištěné použití těchto technologií budou odebrány 3 body.

Za každou nepřesnost či nesprávnost provedení uvedeného parametru se odčítají body od 10 do 0 bodů. Dosažené body se sečtou a zahrnou k hodnocení provedení spojů, bezpečnosti práce a teorii. Při konečné rovnosti bodů rozhoduje dosažený vyšší počet bodů při teoretickém testu. V případě, že soutěžící dosáhli rovnosti bodů i při teoretickém testu, rozhodující bude celkový dojem výrobku.

Hodnocení disciplíny Houfek
Během disciplíny se širokopásovou bruskou BULDOG a kolíkovačkou se hodnotí následující parametry: dodržení BP, ovládání stroje, rozměrová gramotnost. Bodová škála je od 0 do 10 bodů. Čas je hodnocen následovně. Body z jednotlivých kritérií se sčítají.

Hodnocení disciplíny Mafell
Během disciplíny s elektrickými pilami Mafell se hodnotí následující parametry: formátování hranolů, řezání pod úhly, podélné řezání, řezání šikmin příčné a ovládání pily. Bodová škála je od 0 do 5 bodů. 

Obor truhlář
Z každého postupového kola postoupí dvojice přímo do finále dle počtu účastníků v jednotlivém kole.

 • Při počtu 1 až 6 soutěžních družstev postoupí jen vítězný tým.
 • Při počtu 7 až 10 soutěžních družstev postoupí první dvě družstva.
 • Při počtu 11 a více soutěžních družstev postoupí první tři družstva.

Vítězné družstvo z bodu 1 musí ovšem splňovat jednu podmínku. Družstvo musí dosáhnout alespoň 70 % z možných bodů.

V případě, že po posledním kole nebude takto nominováno 10 družstev. Bude doplněno týmem s nejlépe hodnocenou disciplínou Nejlepší výrobek v celém ročníku. Případní další postupující vzejdou dle celkového počtu bodů, které budou zpracovány do celkové tabulky. O postupujících bude tedy rozhodnuto po posledním kole.

V opačném případě, pokud bude po posledním kole nominováno více než 10 družstev, vyřazeno bude družstvo s nejnižším počtem bodů, mimo vítězné dvojice.

Ze slovenského kola Skills Slovakia postupují automaticky první dvě družstva.


OBOR ZEDNÍK

V praktické části soutěžící realizují dvě modelové stavby ze dvou různých materiálů POROTHERM a YTONG dle zadání od partnerských firem. Třetím úkolem je disciplína se společností LB Cemix. Technický poradce LB Cemix předvede praktickou ukázku technologie nanášení šlechtěných omítek s následným testem. Čtvrtým úkolem je stavba komínového systému Schiedel. Výrobek je hodnocen v takovém stavu, v jakém vypršel časový limit.

Hodnocení

Obor zedník
Z každého postupového kola postoupí vždy první dvě vítězné dvojice přímo do finále. Družstva musí ovšem splňovat jednu podmínku a tím je dosažení alespoň 70 % z možných bodů. 

Ze slovenského kola Skills Slovakia postupují automaticky první dvě družstva.

Jednotlivé praktické úkoly hodnotí techničtí poradci z řad partnerů. Porotci hodnotí tyto parametry:

Wienerberger

 • Příprava zakládací malty / příprava zakládacího lože
 • Založení první řady / soklu z 30 T Profi
 • Vyzdění dalších řad 38 T Profi
 • Skladba rohu
 • Převazba zdiva
 • Technologie zdění/ nanášení tenké malty stěrkou
 • Použití polovičních cihel
 • Provedení ostění a parapetu u 38 T Profi
 • Čistota provedení fragmentu
 • Celkové provedení, dojem
 • Správné nalepení aplikace lícových pásků
 • Čistota a správné provedení spárování
 • Celkový dojem  - plocha s pásky

U disciplíny s materiálem POROTHERM probíhá též malá disciplína v lepení lícových pásků. Kde soutěžící píší po názorné ukázce krátký tří otázkový test. Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.

Xella CZ

 • Dodržení rozměrů
 •  Používání nářadí
 • Svislost
 • Vodorovnost
 • Plošná rovinnost
 • Dodržení úhlů
 • Velikost spár
 • Výplň spár
 • Vazba zdiva
 • Dokončení a vizuální kvalita stavby

Schiedel - komínový systém

 • Provedení založení
 • Kvalita zdění, svislost
 • Spáry tmel
 • Kouřovod,  čelní deska
 • Průchodné  KZO
 • Provedení komínové hlavy
 • Provedení dvířek
 • Tmelení final
 • Dodržení výkresu
 • Dodržení návodu

LB Cemix

 • Použité nářadí 
 • Způsob strukturování 
 • Čištění nářadí 
 • Rozměry 
 • Pořádek na pracovišti, závěrečný úklid 
 • Zatíraná 
 • Rýhovaná 

U disciplíny s LB Cemix probíhá po názorné ukázce test se sedmi otázkami. Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.

Každý parametr disciplín (POROTHERM, YTONG, Schiedel) má hodnotu 5 bodů. Za jednotlivé praktické disciplíny lze získat 50 bodů. Za každou nepřesnost či nesprávnost provedení uvedeného parametru se body odčítají. Dosažené body se sečtou a zahrnou k hodnocení bezpečnosti práce a teorii. Při konečné rovnosti bodů rozhoduje dosažený vyšší počet bodů při teoretickém testu. V případě, že soutěžící dosáhli rovnosti bodů i při teoretickém testu, rozhodující je výsledek v disciplíně generálního partnera - Porotherm.

Hodnocení praktické části je zaznamenáváno do tabulky, která bude vyvěšena v prostorách soutěže. Námitky k hodnocení porotců, lze uplatnit 15 minut po ukončení časového limitu k soutěžnímu zadání.Facebook